کیخسروی


 نشانی: اصفهان - خیابان خیام- بن بست ژاله6-پ 80-واحد 201
 تلفن: 031-32356254
 موبایل: 9133274656
 دورنگار (فکس): 031-32361828
 نشانی الکترونیک: smr_keikhosravi@yahoo.com