فراهی


 نشانی: زابل- خیابان شهید رجایی- نبش رجایی 23 فروشگاه لوازم خانگی احسان- حاج رضا فراهی
 تلفن: 054-32227595
 موبایل: 9151421336
 دورنگار (فکس): 054-32238086
 نشانی الکترونیک: ehsan.farahi@gmail.com