محمد کاوه


 نشانی: زاهدان - خیابان خیام- حد فاصل  چهار راه مدرس و بهشتی- پلاک 39- فروشگاه پارس
 تلفن: 054-33413237
 موبایل: 9155436562
 دورنگار (فکس): 054-33416041
 نشانی الکترونیک: shop.pars@yahoo.com