ندرت زهی


 نشانی: زاهدان- خیابان شهید بهشتی- نبش شانزدهم- دنیای سامسونگ
 تلفن: 054-33212001
 موبایل: 9124474757
 دورنگار (فکس): 054-33212003
 نشانی الکترونیک: amirnosrati.2013@yahoo.com