آزما شهرکی


 نشانی: زاهدان- خیابان دانشگاه- نبش دانشگاه 8- شرکت نما تهویه شرق
 تلفن: 054-33212178
 موبایل: 9151417159-9122076010
 دورنگار (فکس): 054-2189785414
 نشانی الکترونیک: azmashahraki@gmail.com