میرحسینی


 نشانی: زاهدان- خیابان شهید بهشتی- مابین بهشتی 24 و 26- فروشگاه خاتم
 تلفن: 054-33218230-4-5
 موبایل: 9155414305
 دورنگار (فکس): 054-33218235
 نشانی الکترونیک: khatam_store@yahoo.com