پرمایه-فروشگاه مهدی


 نشانی: زاهدان- چهارراه رسولی- روبروی بانک سپه- فروشگاه لوازم خانگی پرمایه
 تلفن: 054-33221207
 موبایل: 9153413895
 دورنگار (فکس): 054-33212401
 نشانی الکترونیک: mehdipormaye@yahoo.com