جنگی زهی


 نشانی: سراوان - تقاطع خیابان شهید بهشتی و خ حمزه شمالی - فروشگاه ال جی
 تلفن: 054-37643161
 موبایل: 9153470002
 دورنگار (فکس): 054-37643161
 نشانی الکترونیک: saravan_lg@yahoo.com