مسافر


 نشانی: کاشمر- خیابان امام- نبش امام 17- شرکت فنی مهندسی مینیاتور صنعت-نمایندگی ال جی
 تلفن: 051-8224008
 موبایل: 9153319569
 دورنگار (فکس): 051-55224008
 نشانی الکترونیک: miniyator_sanat@yahoo.com