حمیدی حسن


 نشانی: مشهد-نبش سنا باد سی - پلاک 304 فروشگاه خدمات فنی حمیدی
 تلفن: 051-38482717 - 051-38482727
 موبایل: 9153145282
 دورنگار (فکس): 051-38482718
 نشانی الکترونیک: hamidi.acco@yahoo.com