نمایشگاه تخصصی استان گیلان


 نشانی: رشت - خیابان تختی – جنب فرش مشهد
 نام صاحب نمایندگی: آقای مقدم
 تلفن: 33229998