حسین گنجعلی


 نشانی: نیشابور - خیابان فردوسی شمالی ابتدای خیابان تختی
 تلفن: 051-43348570-1
 موبایل: 43348572
 دورنگار (فکس): 051-43348572
 نشانی الکترونیک: shop.ganjeali@gmail.com