رحیمی


 نشانی: بجنورد - خ 17 شهریور جنوبی شرقی - جهارراه ازادی نبش یقین نمایندگی ال جی
 نام صاحب نمایندگی: آقای رحیمی
 تلفن: 058-32264329