محمود زاده


 نشانی: جاجم- خیابان شهید رجایی - پلاک 89 - فروشگاه پاسارگاد
 تلفن: 058-32272057
 موبایل: 9151898604
 دورنگار (فکس): 058-32272141