همتی حسن


 نشانی: سمنان- میدان امام علی-بازارچه روز-شرکت تبا تجهیز کومش
 تلفن: 023-33450780
 موبایل: 9351312127 - 09125310129
 دورنگار (فکس): 023-33450780
 نشانی الکترونیک: hassan.hemmaty@gmail.com