فاتح-حسن


 نشانی: شاهرود-خیابان فروغی-فروشگاه فاتح
 تلفن: 023-32241124
 موبایل: 9121732211
 دورنگار (فکس): 023-32224920
 نشانی الکترونیک: lg10405@gmail.com