متقی


 نشانی: گرمسار- خیابان امام- بین خیابان شهید رجایی و رسالت- مجتمع تجاری متقی
 تلفن: 023-34227222
 موبایل: 9121311550
 دورنگار (فکس): 023-34228072
 نشانی الکترونیک: mg.486m@yahoo.com