خانه شناس


 نشانی: ارومیه فلکه جهاد پایین تر از رستوران غزال ساختمان مولانا فروشگاه ال جی
 تلفن: 044-33459543
 موبایل: 9144475024
 دورنگار (فکس): 044-33459543
 نشانی الکترونیک: khanehshenas@yahoo.com