محمد مهدی نجفی نژاد


 نشانی: گرگان - خیابان امام - روبروی کوچه کمالی - فروشگاه نجف زاده
 تلفن: 017-32233534
 موبایل: 09111711202
 دورنگار (فکس): 017-32231854
 نشانی الکترونیک: hadi.ir@gmail.com