ناصر مهردل


 نشانی: گرگان - خ ولی عصر - چهارراه دادگاه انقلاب - فروشگاه سیمای مهر
 تلفن: 017-32361352
 موبایل: 09113717693 09111713358
 دورنگار (فکس): 017-32360916
 نشانی الکترونیک: simayemehr.mehrdel@gmail.com