حمید الله شاهینی شریعتمداری


 نشانی: گرگان - خیابان پاسداران - مقابل اداره دارائی
 تلفن: 017-32225567
 موبایل: 09113716892
 دورنگار (فکس): 017-32245578
 نشانی الکترونیک: shariatmadarizabih@yahoo.com