نمایشگاه دائمی و فروشگاه ال جی


 نشانی: گرگان،میدان بسیج روبروی سایت اداری استانداری ، نمایشگاه دائمی ال جی
 نام صاحب نمایندگی: آقای کشاورزیان
 تلفن: 017-32424459
 موبایل: 9111705623