دوست محمد یاپنگ غراوی


 نشانی: استان گلستان – گنبد کاووس – خیابان خرمشهر – جنب آشپزخانه نمونه – ساختمان فؤاد
 تلفن: 017-33348043 , 017-33348048
 موبایل: 9111723360
 دورنگار (فکس): 017-33348038
 نشانی الکترونیک: omide2014@yahoo.com