مارال محمدی


 نشانی: گنبد - خیابان حافظ شمالی سه راه دارایی پلاک 849
 تلفن: 017-33234014
 موبایل: 09112727012 /09111721067
 دورنگار (فکس): 017-33228053
 نشانی الکترونیک: samsung_gonbad@yahoo.com