نجفی


 نشانی: ارومیه - پنج راه - اول خیابان حافظ یک - روبروی کوی 6 - فروشگاه برادران نجفی
 تلفن: 044-32232099
 موبایل: 9141450078
 دورنگار (فکس): 044-32235923
 نشانی الکترونیک: hasan.najafi78@gmail.com