ایرج حسین پور


 نشانی: ارومیه - خیابان مولوی یک - روبروی بانک ایران زمین- فروشگاه خانه ال جی
 تلفن: 044-33652624
 موبایل: 9141410134
 دورنگار (فکس): 044-33652624
 نشانی الکترونیک: amir_lgman@yahoo.com