تقی پور


 نشانی: ارومیه - خ مدنی 2 - روبروی سید جواد - فروشگاه تقی پور
 تلفن: 32221884
 موبایل: 9143418465
 دورنگار (فکس): 044-32235297
 نشانی الکترونیک: taghipour_shop@yahoo.com