تقی زاده


 نشانی: ارومیه- خیابان جانبازان (استاد برزگر)- روبروی هنرستان توحید- لوازم شوفاژ تقی زاده
 تلفن: 044-32238975
 موبایل: 9141410799
 دورنگار (فکس): 044-32247902
 نشانی الکترونیک: shofazhtaghizadeh@gmail.com