رفیع آذر


 نشانی: ارومیه- خیابان امام- روبروی بانک سپه مرکزی- فروشگاه رفیع آذر
 تلفن: 044-32225942
 موبایل: 9141410358
 دورنگار (فکس): 044-32251059
 نشانی الکترونیک: masoomrafiiazar@yahoo.com