زعفرانی


 نشانی: شهرجدید پرند- فاز 2- بلوار ستاره-مجتمع تجاری پردیسان- پلاک 29
 تلفن: 56734109
 موبایل: 9126974548-09122549882
 دورنگار (فکس): 56735023
 نشانی الکترونیک: mansourzaferani@yahoo.com