گنجی مطلق


 نشانی: خوی - بلوار چمران - روبروی درمانگاه موسی بن جعفر، فروشگاه گنجی - پلاک 29
 تلفن: 044-36269601
 موبایل: 9143619571
 دورنگار (فکس): 044-36269603
 نشانی الکترونیک: khoyavi@goldiransvc.ir