محمدی


 نشانی: آدرباییجان غربی - شهرستان شاهین دژ - میدان قیام - فروشگاه لوازم خانگی محمدی
 تلفن: 044-46323055
 موبایل: 9122041876
 دورنگار (فکس): 044-46331355
 نشانی الکترونیک: mohamadiahmad75@yahoo.com