میلان


 نشانی: ماکو- اول بلوار رسالت- فروشگاه میلان
 تلفن: 044-34245800
 موبایل: 9121729760 , 09141651908
 دورنگار (فکس): 044-34243832
 نشانی الکترونیک: milanmoda15@gmail.com