تیمورپور


 نشانی: نقده - میدان شهدا - اول خیابان باهنر - فروشگاه تیمورپور
 تلفن: 044-35622144
 موبایل: 9141415752
 دورنگار (فکس): 044-35622201
 نشانی الکترونیک: bt1353@yahoo.com