بابایی


 نشانی: بناب - خیابان امام - پاساژ ولیعصر - طبقه همکف - فروشگاه بابایی
 تلفن: 041-37722492
 موبایل: 9141218158
 دورنگار (فکس): 041-37729135
 نشانی الکترونیک: bahadorbabaie@yahoo.com