جسور پور


 نشانی: بناب -میدان امام حسین - اول خیابان باهنر - فروشگاه جسور پور
 تلفن: 041-37726277
 موبایل: 9141218047
 دورنگار (فکس): 041-37729205
 نشانی الکترونیک: SABZ1351@GMAIL.COM