مقامی


 نشانی: تبریز- خیابان راه آهن- سرچشمه- فروشگاه رضا مقامی(اکبر دریغ 09143084756)
 تلفن: 041-35513773
 موبایل: 9141153551
 دورنگار (فکس): 041-35514529 اسد زاده
 نشانی الکترونیک: amirmehran.lg@gmail.com( ایمیل امیر عصمتی )