مقامی


 نشانی: تبریز -کوی ولیعصر - بلوار ولیعصر بعد از چهار راه سعدی پلاک 32
 تلفن: 041-3294205-6
 موبایل: 9141153551
 دورنگار (فکس): 041-33319657
 نشانی الکترونیک: maghami_shop@yahoo.com( ایمیل آقای رضا مقامی )