خرسندی


 نشانی: تبریز - بزرگراه آذربایجان بین نصف راه و چهار راه آخونی لوزم خانگی خرسندی
 تلفن: 041-34448966
 موبایل: 9143113898
 دورنگار (فکس): 041-34423968
 نشانی الکترونیک: khorsandy.ahmad@yahoo.com