جعفرسلامزاده


 نشانی: مراغه - خیابان خواجه نصیر جنوبی - روبروی فرمانداری - فروشگاه نور
 تلفن: 041-37232060
 موبایل: 9143222799
 دورنگار (فکس): 041-37232061
 نشانی الکترونیک: jalalsalamzadeh@yahoo.com