باغبانی


 نشانی: مراغه- خیابان قدس- روبروی شهرداری- فروشگاه ال جی - اسماعیل باغبانی
 تلفن: 041-37220516
 موبایل: 9141211600
 دورنگار (فکس): 041-37233872
 نشانی الکترونیک: lg_baghbani@yahoo.com