عطاری لر


 نشانی: مراغه - خیابان سعدی - روبروی پزشکی قانونی - دنیای مدرن / 2- مراغه - کمربندی شمالی 100متر بالاتر از میدان استاد کریمی
 تلفن: 041-37242159
 موبایل: 9148498330
 دورنگار (فکس): 041-37241612
 نشانی الکترونیک: chabokinavid@gmail.com