توفیقی


 نشانی: میانه- خیابان امام خمینی- روبروی درمانگاه نصر- فروشگاه توفیقی
 تلفن: 041-52226128
 موبایل: 9143230326-09141248548
 دورنگار (فکس): 041-52248228
 نشانی الکترونیک: peyman_towfigi@yahoo.com,mtoufigi@yahoo.com