شعبانی


 نشانی: اردبیل - خ نایبی - روبروی رستوران سبلان - دنیای ال جی
 تلفن: 045-33440012
 موبایل: 9143539831
 دورنگار (فکس): 045-33440012
 نشانی الکترونیک: lg.jamshid@gmail.com