اصغری


 نشانی: اردبیل- خیابان دانش- نرسیده به سه راه دانش- فروشگاه اصغری
 تلفن: 045-33244320
 موبایل: 9143527796
 دورنگار (فکس): 045-33244330
 نشانی الکترونیک: saber.asghari41@yahoo.com