نورآذر - آقالو


 نشانی: پارس آباد مغان - خیابان شهید رجایی - جنب اداره آموزش و پرورش - فروشگاه خانه الجی
 تلفن: 045-32733888
 موبایل: 09144553137آقالو
 دورنگار (فکس): 045-32733888
 نشانی الکترونیک: pasargad_40744@yahoo.com