محمد عابد حسین پناهی


 نشانی: سنندج- خیابان پاسداران- پاساژ بهاره- فروشگاه ال جی
 تلفن: 087-33233752
 موبایل: 9181710607
 دورنگار (فکس): 087-33233751
 نشانی الکترونیک: abed.hosainpanahi@gmail.com