حسنی


 نشانی: زنجان- کوچمشکی - مابین چهارراه سوم و رسل - پلاک526 و 528
 تلفن: 024-33451717-( 024-33447613 دفتر)
 موبایل: 9121411189
 دورنگار (فکس): 024-33454546
 نشانی الکترونیک: aria.elec@yahoo.com