هادی امیری


 نشانی: کرمانشاه - 22 بهمن - خ نوبهار - نبش کوچه 111 -پلاک 91- فروشگاه ال جی امیری
 تلفن: 083-38356791
 موبایل: 9181316999
 دورنگار (فکس): 083-38370418
 نشانی الکترونیک: lg.amiri@yahoo.com