احمد نجمی نژاد


 نشانی: سیرجان ـ مهیاشهر ـ فروشگاه و نمایشگاه مرکزی ال جی پلاک 705
 نام صاحب نمایندگی: آقای احمد نجمی نژاد
 تلفن: 034-55229999